De Krautgaart Geméiskuerf 2020

Ab engem Bäitrag vun 800€ d'Joer, respektiv 24€ d'Woch.

Vun Enn Abrëll bis Enn November ob eisen zwou Verdeelunsplazen zu Kayl an zu Kaerch.

Ëmmer Freides zu Kayl vun 17:00 bis 19:00 an zu Kaerch vun 16:30 bis 19:30.

Du kenns den Krautgaart Geméiskuerf schonn? Dann kënns de hei direkt bei den solidareschen Bäitrag an d'Umeldung.

D'Nofro ass grouss, an d'Plazen sinn limitéiert. Mir recommandéieren d'Umeldung bis Enn Dezember. Déi éischt Tranche kann mee muss awer net virun Februar 2020 bezuelt ze ginn. 

Bas du nei beim Krautgaart Geméiskuerf?

De Krautgaart Geméiskuerf funktionéiert nom Prinzip vun der solidarescher Landwirtschaft, also eng Landwirtschaft déi vun der lokaler Bevëlkerung gedroe gëtt. Als neien Member recommandéieren dir bei enger Taass Téi oder Kaffi eist Informatiounsblat  (LU/FR) duerchzeliesen. 

Du kënns emol d'Woch frëscht Geméis op eng vun eisen Verdeelungsplazen sichen.

Du kanns méi wéi 70 verschidde Geméiszorten iwwert d’Saison entdecken.

 

Emol d'Woch hues du d'Méiglechkeet direkt mam Produzent, also mat eis ze schwätzen.

Du ënnerstëtzt eng konsequent nohalteg Landwirtschaft. (Krautgaart Geméisubau)

Du dréis zum Schutz vun der Natur an der Kulturlandschaft bäi.

Du erméiglechs e fairen a reegelméissegen Akommes fir eis Aarbecht am Gaart.

De Krautgaart Geméiskuerf kuerzgefaasst